menu close menu

Praktijkvoorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen FeetbyFlavia en een cliënt waarop FeetbyFlavia deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen FeetbyFlavia en een cliënt waarop FeetbyFlavia deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen FeetbyFlavia en een cliënt waarop FeetbyFlavia deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen FeetbyFlavia
FeetbyFlavia zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. FeetbyFlavia zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan FeetbyFlavia melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag FeetbyFlavia het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien er na twee dagen geen contact is op genomen door de cliënt, zal er een factuur worden gestuurd, met het bedrag voor de afgesproken behandeling plus bijkomende administratiekosten. FeetbyFlavia moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling
FeetbyFlavia vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. FeetbyFlavia vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet FeetbyFlavia vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan FeetbyFlavia aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

FeetbyFlavia neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. FeetbyFlavia behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. FeetbyFlavia zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
FeetbyFlavia is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, FeetbyFlavia verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
FeetbyFlavia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat FeetbyFlavia is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. FeetbyFlavia is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Garantie
FeetbyFlavia geeft de cliënt drie dagen garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt andere producten dan de door FeetbyFlavia geadviseerde heeft gebruikt voor de verzorging van de voeten.
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de voeten en nagels niet heeft opgevolgd.

9. Beschadiging & diefstal
FeetbyFlavia heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. FeetbyFlavia meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen drie werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan FeetbyFlavia. FeetbyFlavia moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal FeetbyFlavia de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien FeetbyFlavia en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft FeetbyFlavia het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

28-06-08 | 0 comments | in Praktijkvoorwaarden

Social Media

Openingstijden praktijk

maandag, woensdag, vrijdag – 9.00-15.00

dinsdag, donderdag – 13.00-22.00

zaterdag en zondag gesloten

Adresgegevens

Binnenlandse Baan 4b
2991 EA Barendrecht

Tel: 06 – 570 221 06

E-mail: info@feetbyflavia.nl